Difference between revisions of "CH:R-Pi Hub"

From eLinux.org
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
{{TOC right}}{{Template:Hub_Flags}} <!-- please edit template to alter banner and flag display on all hubs -->
+
{{TOC right}}{{Template:Hub_FlagsCh}} <!-- please edit template to alter banner and flag display on all hubs -->
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
 
==新!已发售==
 
==新!已发售==

Revision as of 18:01, 20 September 2012

The RPi Hub

Attention
The wiki will be going through a major formatting and grammar cleanup. Right now, please help us if the formatting looks horrible. This section of the wiki will be controlled by the all new Raspberry Pi Wiki Council, who will govern the RPi area of eLinux wiki. --Jeff 03:28, 23 September 2012 (UTC)


English R-Pi Hub

中文 CH:R-Pi Hub

Deutsch DE:R-Pi Hub

Ελληνικά EL:R-Pi Hub

Español ES:R-Pi Hub

Français FR:R-Pi Hub

Magyar HU:R-Pi Hub

Italiano IT:R-Pi Hub

日本語 JP:R-Pi Hub

Polski PL:R-Pi Hub

Português brasileiro Pt-BR:R-Pi Hub

Română RO:R-Pi Hub

Русский RU:R-Pi Hub

Українська UA:R-Pi Hub

עברית RU:R-Pi Hub

한국어 KR:R-Pi Hub


新!已发售

Raspberry Pi Launched


参阅 Buying Guide 获取购买指南, 或访问 Raspberry Pi 基金会主页

关于Raspberry Pi

The Rpi beta board (model B)

Raspberry Pi 维基页面是社区爱好者编辑与维护,Raspberry Pi基金会对此页面的内容不承担任何责任,此页面内容目前正不断更新中。

Raspberry Pi(简写为RPi,或者RasPi)是为孩童计算机编程教育而设计,信用卡大小的超低价Linux电脑。它由注册于英国的慈善组织(注册号1129409)Raspberry Pi 基金会开发。这一基金会以提升学校计算机科学及相关学科的教育,让计算机变得有趣为宗旨。 基金会并期望这一款电脑无论是在发展中国家还是在发达国家,会有更多的其它应用。

历史

资源

基础


  • 您目前还不能从官方网站上购买到Raspberry Pi, 您只能从指定的分销商处购买。请注意未获得授权的经销商。请参考 购买指南 以获得更多信息。.
  • 确认您有所有所需的部件,知道如何进行连接,通电 - 参考 基础硬件设置
  • 在进行高级操作,如设置SD卡之前,请参考高级设置.

硬件 & 外设


软件 & 版本


社区

项目, 指南 & 教程


  • RPi的官方论坛是一个重要的信息来源.
  • 高级用户如愿参与或协助,请前往 任务.
  • 参考教程以开始使用RPi.
  • 指南可以查看公共任务及有用的建议.
  • 您可以在 项目中寻找感兴趣的项目,或者增加自己的项目.


学校, 大学, 俱乐部 & 小组


  • Raspberry Pi 基金会的目标包含教育。包括Computing At School在内的许多小组,其宗旨是-计算机科学带回学校.
  • 前往 教育页面添加您的项目或者找到您感兴趣的东西.

支持社区


Raspberry Pi 社区 正不断的发展壮大:

翻译

目前,RPi包含以下几种语言: